Přesměrování

Ve výchozím stavu Roští pracuje se všemi doménami přiřazenými k aplikaci stejně. To znamená, že pokud máte doménu www.example.com a doménu example.com, na obou bude stejný obsah. V reálném světě je ale lepší, pokud je jedna z domén přesměrována na druhou a máte tedy jen jednu doménu, na které vaše aplikace běží.

V našich kontejnerech se toho dá snadno dosáhnout změnou konfigurace Nginxu, kterou najdete v /srv/conf/nginx.d/. V případě PHP image tady najdete soubor php.conf, který vypadá takto:

server {
    listen    0.0.0.0:8000;
    listen    [::]:8000;

    root /srv/app;
    index index.php index.html;

    port_in_redirect off;

    location / {
      try_files $uri $uri/ /index.php;
    }

    location ~ \.php$ {
      try_files $uri =404;
      fastcgi_split_path_info ^(.+\.php)(/.+)$;
      # NOTE: You should have "cgi.fix_pathinfo = 0;" in php.ini

      # With php5-cgi alone:
      #fastcgi_pass 127.0.0.1:9000;
      # With php5-fpm:
      fastcgi_pass unix:/srv/run/php-fpm.sock;
      fastcgi_index index.php;
      include fastcgi_params;
      fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root/$fastcgi_script_name;
      fastcgi_param  SERVER_PORT       80;
    }

    #location /static/ {
    #    alias /srv/static/;
    #}
}

U jiných technologií se může soubor jmenovat jinak, ale princip zůstává stejný.

Přidáním pár řádek navíc přidáte přesměrování tak, aby všechny domény byly přesměrovány na jednu jedinou:

if ( $host != "www.example.com" ) {
  return 301 $scheme://www.example.com$request_uri;
}

Kde www.example.com nahraďte za svou primární doménu.

Případně je možné použít univerzální přesměrování www na non-www domény:

if ( $host ~ ^www\.(?<domain>.+)$ ) {
  return 301 $scheme://$domain$request_uri;
}

a obráceně:

if ( $host !~ ^www\. ) {
  return 301 $scheme://www.$host$request_uri;
}

Přesměrování patří mimo location direktivu, takže ho můžete hodit třeba mezi index a port_in_redirect.

Když jste hotovi, nezapomeňte restartovat nginx:

systemctl restart nginx